Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid:
De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina kunnen raadplegen.

Informatie op deze website:
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Geen rechten van welke aard dan ook kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Informatie van derden:
Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites dienen alleen ter informatie. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is niet door de webmaster geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat de webmaster de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De webmaster geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op volstrekt geen wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Copyright:
De eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan de webmaster. Voor zover personen informatie op de site achterlaten, dragen deze alle eigendomsrechten daarvan over aan de webmaster.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik tenzij anders vermeld.

Wijzigingen:
De webmaster mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De webmaster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beindiging.

Foto's op de pagina's:
Er is getracht de privacy van gefotografeerde zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de Webmaster.

Gebruik:
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al u vanuit de webpagina verzendt.

De webmaster behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de webmaster de toegang tot de webpagina monitoren.

Privacy:
Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om te kunnen antwoorden op de ingevulde en verstuurde contactformulieren of om de registratie correct te laten verlopen. Deze adressen worden in geen geval gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval aan derden overhandigd.